124_2433

Trong nhà thờ


124_2440

Chờ thị nhân


124_2444

Mẹ ban ơn


124_2455

TN Miranja


124_2461

Cầu nguyện


124_2467

Thánh giá máu


124_2468

Như thật


124_2475

Thập giá xanh


124_2482

Nhà chị Liên


124_2483

Trước nhà


124_2487

Trong Caravel


124_2488

của Chị Liên


124_2493

Leo Núi Kri.


125_2505

Quỳ lên núi


125_2511

Ngọn núi Kri.


125_2522

TrướcNhàThờ


125_2524

TNhânVicka


125_2526

TrướcnhàVi.


125_2536

NúiPobrdo


125_2540

NơiMẹHiện


125_2546

CaravelCLiên


125_2547

NhàVicka


125_2560

PhụcSinh


125_2567

Trong nhà thờ


126_2610

ChúaPhụcSinh
MeMeDu 01-08.05.2005 -- -- 03-09-2005